Denktanks

De Denktanks van Stichting Wetenschappelijk Instituut Statera zijn visie-groepen die door middel van periodieke brainstormsessies over de belangrijkste onderwerpen van onze tijd een visie en beleid trachten te destilleren voor de toekomst. De Denktanks bestaan uit visie-groepen die in wisselende samenstellingen bijeenkomen waardoor een diverse samenstelling ontstaat. Hierdoor kunnen mensen die zich betrokken voelen, op een laagdrempelige wijze hun inzichten delen met de politiek. Van burgers tot specialisten, van opiniemakers tot academici, om zo een breed perspectief per onderwerp te verkrijgen. De uitkomst(en) van de Denktank- sessie kunnen vervolgens als input worden gebruikt voor o.a. bewustwording, nieuwe inzichten, lokaal en nationaal beleid.

Het Denktank project is eind 2017 opgezet en heeft in 2018 na de pilot-editie o.a. geleid tot een tweetal succesvolle sessies betreffende Privacy (in het kader van het WIV) en Representatie (in het kader van identiteitspolitiek en de beweging Denk). De resultaten zijn inmiddels gepresenteerd aan de kamerleden die te kennen hebben gegeven een aantal punten te willen oppikken in samenwerking met hun beleidsmedewerkers om er ook een politiek gevolg aan te geven. Daarnaast hebben deze uitgebreide sessies geleid tot een aanzienlijke vergroting van het academisch netwerk en ook een stijging in de waardering van Denk uit deze kringen.

Voor het vervolg van het project heeft het bestuur aangegeven graag meer DENK-tanks te willen binnen de tijdsspanne van een jaar. Gedacht wordt aan 6-10 Denktanks per jaar, waarbij de onderwerpen wat dichter langs de politieke-/beleidsrealiteit komen te liggen, met als doel daaruit visie en advies te destilleren richting Kamer, Lokale Afdelingen en Achterban. Het gaat hierbij voornamelijk om een toekomst-gerichte inzichtvergroting met concrete handvaten voor de korte termijn en dient te inspireren tot ander beleid. Bijkomstig vindt door middel van deze visie-groepen een uitwaaiering en derden-koppeling plaats.

Het ontwikkelen van visie en scenario’s voor de toekomst en het aanstippen van mogelijke handelsperspectieven of positioneringen op de korte termijn (met name gericht op beleid, wet en regelgeving). Dit kan ook vergroting van bewustwording en kennis zijn of het doorbreken van bestaande frames.

De Denktanks kennen variërende thema-gerelateerde samenstellingen: burgers, specialisten, opiniemakers, experts, academici, ervaringsdeskundigen. Etnische afkomst, opleidingsniveau, sociale klasse, politieke voorkeur zijn hierbij van ondergeschikt belang.

De Denktanks kennen variërende thema-gerelateerde samenstellingen: burgers, specialisten, opiniemakers, experts, academici, ervaringsdeskundigen. Etnische afkomst, opleidingsniveau, sociale klasse, politieke voorkeur zijn hierbij van ondergeschikt belang.

De Denktanks kennen variërende thema-gerelateerde samenstellingen: burgers, specialisten, opiniemakers, experts, academici, ervaringsdeskundigen. Etnische afkomst, opleidingsniveau, sociale klasse, politieke voorkeur zijn hierbij van ondergeschikt belang.